ПОК „Съгласие“ АД уведомява участниците в управляваните от нея УПФ „Съгласие“ и ППФ „Съгласие“, че с Решение № 77 – УПФ / 31.01.2013г. и Решение № 78 – ППФ / 31.01.2013г. заместник-председателя, ръководещ Управление „Осигурителен надзор“ на Комисията за финансов надзор, одобри изменения и допълнения в Правилниците за организацията и дейността на управляваните пенсионни фондове в следните текстове: В Правилника за организацията и дейността на УПФ „Съгласие“ – чл. 4, ал. 5-19 и § 17 от Заключителните разпоредби. Измененията и допълненията в Правилника на УПФ „Съгласие“ са извършени във връзка с промените в Наредба № 33 на КФН от 19.09.2006г. за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване (Наредба № 33).Промените са приети, съгласно решение на Съвета на директорите на дружеството на заседание, проведено на 14.01.2013г. В Правилника за организацията и дейността на ППФ „Съгласие“ – чл. 4, ал. 5-19 и § 18 от Заключителните разпоредби. Измененията и допълненията в Правилника на ППФ „Съгласие“ са извършени във връзка с промените в Наредба № 33 на КФН от 19.09.2006г. за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване (Наредба № 33).Промените са приети, съгласно решение на Съвета на директорите на дружеството на заседание, проведено на 14.01.2013г. Повече информация и екземпляри от Правилниците за организацията и дейността на УПФ „Съгласие“ и ППФ „Съгласие“ могат да се получат на адрес гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 141, всеки работен ден от 8.30 до 17 ч., на тел. 02/8164565, както и на интернет страницата на Компанията www.saglasie.bg.

Съобщението за измененията и допълненията в Правилниците за организацията и дейността на на УПФ „Съгласие“ и ППФ „Съгласие“ е публикувано във в. “ Капитал Daily “ и в. „Телеграф“ на 15.02.2013 г.