На основание чл. 144, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване ПОК “Съгласие” АД уведомява осигурените лица, че с Решение № 716-ППФ от 07.10.2016 г., заместник-председателят, ръководещ Управление “Осигурителен надзор” на Комисията за финансов надзор одобри изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на ППФ “Съгласие” в следните текстове: чл. 4, ал. 8; ал. 14, т. 2, ал. 15-17 и ал. 20; чл. 12, ал. 1, т. 6; § 1, т. 27 от Допълнителните разпоредби и § 24 от Заключителните разпоредби.
Промените в Правилника на ППФ “Съгласие” произтичат от промени в нормативната уредба и са приети съгласно чл. 143, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване с решение на Съвета на директорите на дружеството на заседаниe, проведено на 26.08.2016 г.
Повече информация и екземпляри от Правилника за организацията и дейността на ППФ “Съгласие” могат да се получат на адрес гр. София, бул. “Тодор Александров” № 141, всеки работен ден от 8.30 до 17 ч., на тел. 02/8164565, както и на интернет страницата на Компанията www.saglasie.bg.

Съобщение за измененията и допълненията в Правилника за организацията и дейността на ППФ “Съгласие” е публикувано във в. „ Монитор ” на 19.10.2016г. и в. „Телеграф” на 19.10.2016г.