В средата на месец ноември Народното събрание прие промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица и Закона за корпоративното подоходно облагане за 2007 г. От 01.01.2007 г. се намали окончателния данък при предсрочно изтегляне на средства от Доброволен пенсионен фонд преди придобиване право на допълнителна пенсия от 16% през 2006 год. на 15%. Неползването на данъчна преференция за вноски в Доброволен пенсионен фонд се доказва с декларация от осигуреното лице. Данъчната преференция от 10% от облагаемия доход се ползва текущо и в края на годината за целия годишен облагаем доход и от лицата, работещи единствено по трудови правоотношения. Направените от работодателя разходи до 60 лв. месечно за всяко наето лице за вноски/премии за допълнително доброволно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и/или застраховка „Живот“, отчетени от предприятията и търговските представителства, независимо дали извършват стопанска дейност са освободени от данъчно облагане.