Фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, управлявани от ПОK „Съгласие” АД, постигнаха доходност по – висока от обявената на 09.01.2007г. от КФН горна граница на доходността за съответния фонд за 24-месечен период от 31.12.2004 до 29.12.2006г. На основание чл. 193 ал.7 от Кодекса за социално осигуряване, за гарантиране на минималната доходност и чл. 4 от Наредба 12 на КФН за начина и реда за определяне на минималната доходност при управление на активите на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, за покриване на разликата до минималната доходност и за формиране и използване на резервите за гарантиране на минималната доходност, на 10.01.2007г. е заделен резерв. Стойността на един дял за 10.01.2007г. в УПФ „Съгласие” и ППФ „Съгласие” е намалена поради заделянето на резерва.