Съгласно чл.21а, ал.4 от Наредба № 9 от 19.11.2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди, поради погрешно определяне стойността на един дял за 25.07.2008 година, се извършват следнатите корекции за деня на допускане на грешката: 1. стойността на един дял на „Професионален пенсионен фонд Съгласие“ за 25.07.2008 г. се променя от 1.39358 лева на 1.36018 лева и 2.Стойността на един дял на „Универсален пенсионен фонд Съгласие“ за 25.07.2008 г. се променя от 1.38077 лева на 1.35215 лева.