Съгласно чл.21а, ал.4 от Наредба № 9 от 19.11.2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди, поради погрешно определяне стойността на един дял за 06.08.2008 година, се извършват следнатите корекции за деня на допускане на грешката: 1. стойността на един дял на „Професионален пенсионен фонд Съгласие“ за 06.08.2008 г. се променя от 1.35576 лева на 1.35529 лева и 2.Стойността на един дял на „Универсален пенсионен фонд Съгласие“ за 06.08.2008 г. се променя от 1.34772 лева на 1.34737 лева ,и 3.Стойността на един дял на „Доброволен пенсионен фонд Съгласие“ за 06.08.2008 г. се променя от 1.35504 лева на 1.35458 лева