Съгласно чл.21а, ал.4 от Наредба № 9 от 19.11.2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди, поради погрешно определяне стойността на един дял за 19.11.2008 година, се извършват следнатите корекции за деня на допускане на грешката:
1.стойността на един дял на „Професионален пенсионен фонд Съгласие“ за 19.11.2008 г. се променя от 1.13441 лева на 1.13442 лева.
2.стойността на един дял на „Универсален пенсионен фонд Съгласие“ за 19.11.2008 г. се променя от 1.12355 лева на 1.12360 лева.
3.стойността на един дял на „Доброволен пенсионен фонд Съгласие“ за 19.11.2008 г. се променя от 1.07948 лева на 1.07958 лева.