Съгласно чл.21а, ал.4 от Наредба № 9 от 19.11.2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди, поради погрешно определяне стойността на един дял за 20.07.2009 година, се извършват следнатите корекции за деня на допускане на грешката:
1.стойността на един дял на „Професионален пенсионен фонд Съгласие“ за 20.07.2009 г. се променя от 1.17936 лева на 1.17961 лева.
2.стойността на един дял на „Универсален пенсионен фонд Съгласие“ за 20.07.2009 г. се променя от 1.17783 лева на 1.17796 лева.
3.стойността на един дял на „Доброволен пенсионен фонд Съгласие“ за 20.07.2009 г. се променя от 1.12190 лева на 1.12199 лева.