Съгласно чл.21а, ал.4 от Наредба № 9 от 19.11.2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди, поради погрешно определяне стойността на един дял за 06.11.2007 година, се извършва корекция за деня на допускане на грешката, стойността на един дял на „Универсален пенсионен фонд Съгласие“ за 06.11.2007 г. се променя от 1.54181 лева на 1.54173 лева.