Съгласно чл.21а, ал.4 от Наредба № 9 от 19.11.2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди, поради погрешно определяне стойността на един дял за 12.11.2008 година, се извършват следнатата корекции за деня на допускане на грешката: стойността на един дял на „Доброволен пенсионен фонд Съгласие“ за 12.11.2008 г. се променя от 1.14137 лева на 1.14140 лева.