Съгласно чл.21а, ал.4 от Наредба № 9 от 19.11.2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди, поради неправилно определяне стойностите на един дял за 12.08.2013г., се извършват следнатите корекции за датата на допускане на грешката:
1.стойността на един дял на „Универсален пенсионен фонд Съгласие“ за 12.08.2013 г. се променя от 1.49854 лева на 1.49861 лева.
2.стойността на един дял на „Доброволен пенсионен фонд Съгласие“ за 12.08.2013 г. се променя от 1.42733 лева на 1.42748 лева.