Съгласно чл.21а, ал.4 от Наредба № 9 от 19.11.2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди, поради неправилно определяне стойностите на един дял за 04.03.2015г., се извършват следнатите корекции за датата на допускане на грешката:
1. стойността на един дял на „Професионален пенсионен фонд Съгласие“ за 04.03.2015г. се променя от 1.62995 лева на 1.63028 лева.

2. стойността на един дял на „Универсален пенсионен фонд Съгласие“ за 04.03.2015г. се променя от 1.67998 лева на 1,67955 лева.

3.стойността на един дял на „Доброволен пенсионен фонд Съгласие“ за 04.03.2015г. се променя от 1.56742 лева на 1.56784 лева.