Приетите финансови отчети на ПОК“Съгласие“АД и управляваните от него пенсионни фондове за 2008 година, са публикувани в Държавен вестник бр.39/26.05.2009г. ПОК „Съгласие“ АД; ДПФ“Съгласие“;
ППФ „Съгласие“ ; УПФ“Съгласие“