Считано от 22.01.2019г. седалището и адрес на управление на ПОК “Съгласие” АД е на нов адрес:
гр. София 1303
район р-н Възраждане
бул. “Тодор Александров” № 117