На основание чл. 175а, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване ПОК “Съгласие”АД информира осигурените лица, че с Решение на Съвета на директорите от 10.05.2019 г. са приети изменени инвестиционни политики на УПФ “Съгласие”, ППФ “Съгласие” и ДПФ “Съгласие”.
Промените в инвестиционните политики произтичат от промени в нормативната уредба.
Повече информация и екземпляри от инвестиционните политики могат да се получат на адрес гр. София, бул. “Тодор Александров” № 117, всеки работен ден от 8.30 до 17 ч., на тел. 02/ 816 45 65, както и на интернет страницата наПОК “Съгласие”АД – www.saglasie.bg.
Съобщение за приетите инвестиционни политики на УПФ “Съгласие”, ППФ “Съгласие” и ДПФ “Съгласие” е публикувано във в. „Монитор” и в. „Телеграф”.