На основание чл. 175а, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване ПОК “Съгласие” АД информира осигурените лица, че с Решение на Съвета на директорите от 29.08.2018 г. са приети изменения и допълнения в инвестиционната политика на УПФ “Съгласие”, ППФ “Съгласие” и ДПФ “Съгласие”.
Промените в инвестиционната политика на УПФ “Съгласие” произтичат от промени в нормативната уредба и са в следните текстове: чл. 14, ал. 1, т. 17 и ал. 2, т. 13, § 3 от Допълнителните разпоредби.
Промените в инвестиционната политика на ППФ “Съгласие” произтичат от промени в нормативната уредба и са в следните текстове: чл. 14, ал. 1, т. 17 и ал. 2, т. 13, § 3 от Допълнителните разпоредби.
Промените в инвестиционната политика на ДПФ “Съгласие” произтичат от промени в нормативната уредба и са в следните текстове: чл. 14, ал. 1, т. 17 и ал. 2, т. 8, § 3 от Допълнителните разпоредби.
Повече информация и екземпляри от инвестиционната политика на УПФ “Съгласие”, ППФ “Съгласие” и ДПФ “Съгласие” могат да се получат на адрес гр. София, бул. “Тодор Александров” № 141, всеки работен ден от 8.30 до 17 ч., на тел. 02/8164565, както и на интернет страницата на Компанията
www.saglasie.bg.

Съобщение за измененията и допълненията в инвестиционните политики на УПФ “Съгласие”, ППФ “Съгласие” и ДПФ “Съгласие” е публикувано във в. „ Монитор ” на 05.09.2018г. и в. „Сега” на 05.09.2018г.