Съгласно чл.21а, ал.4 от Наредба № 9 от 19.11.2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди, поради неправилно определяне на стойностите на един дял, валидни за 22.10.2018г. и 23.10.2018, се извършват следните корекции за датите на допускане на грешката:

Корекция на стойността на един дял, валидна за 22.10.2018г.
1. стойността на един дял на „Професионален пенсионен фонд Съгласие“, валидна за 22.10.2018г. се променя от 1.86424 лева на 1.86494 лева.

2. стойността на един дял на „Универсален пенсионен фонд Съгласие“, валидна за 22.10.2018г. се променя от 1.92631 лева на 1.92641 лева.

3.стойността на един дял на „Доброволен пенсионен фонд Съгласие“, валидна за 22.10.2018г. се променя от 1.91074 лева на 1.91087 лева.

Корекция на стойността на един дял, валидна за 23.10.2018г.
1. стойността на един дял на „Професионален пенсионен фонд Съгласие“, валидна за 23.10.2018г. се променя от 1.86771 лева на 1.86775 лева.

2. стойността на един дял на „Универсален пенсионен фонд Съгласие“, валидна за 23.10.2018г. се променя от 1.92631 лева на 1.92632 лева.