Съгласно чл.21а, ал.6 от Наредба № 9 от 19.11.2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди, поради неправилно определяне на стойностите на един дял, валидни за 03.07.2023г. се извършват следните корекции:

Корекция на стойността на един дял, валидна за 03.07.2023г.
1. Стойността на един дял на „Професионален пенсионен фонд Съгласие“, валидна за 03.07.2023г. се променя от 2.11430 лева на 2.11559 лева.

2. Стойността на един дял на „Универсален пенсионен фонд Съгласие“, валидна за 03.07.2023г. се променя от 2.00442 лева на 2.00481 лева.

3. Стойността на един дял на „Доброволен пенсионен фонд Съгласие“, валидна за 03.07.2023г. се променя от 2.39151 лева на 2.39422 лева.