Съгласно чл.21а, ал.6 от Наредба № 9 от 19.11.2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди, поради неправилно определяне на стойностите на един дял, валидни за 04.02.2019г., 05.02.2019г. и за 06.02.2019г, се извършват следните корекции за датите на допускане на грешката:
Корекция на стойността на един дял, валидна за 04.02.2019г.
1. стойността на един дял на „Универсален пенсионен фонд Съгласие“, валидна за 04.02.2019г. се променя от 1.93096 лева на 1.92752 лева.
Корекция на стойността на един дял, валидна за 05.02.2019г.
1. стойността на един дял на „Универсален пенсионен фонд Съгласие“, валидна за 05.02.2019г. се променя от 1.93259 лева на 1.92916 лева.
Корекция на стойността на един дял, валидна за 06.02.2019г.
1. стойността на един дял на „Универсален пенсионен фонд Съгласие“, валидна за 06.02.2019г. се променя от 1.93682 лева на 1.93338 лева.