На основание чл. 144, ал. 5 от КСО ПОК “Съгласие” АД уведомява осигурените лица, че с Решение № 627-УПФ от 26.08.2021 г. председателят на Комисията за финансов надзор одобри изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на УПФ “Съгласие“. Измененията и допълненията произтичат от промени в нормативната уредба и са приети съгласно чл. 143, ал. 1 от КСО с решения на Съвета на директорите на дружеството на заседания, проведени на 02.08.2021 г. и 25.08.2021 г. Повече информация и екземпляри от Правилника на УПФ “Съгласие“ могат да се получат на адрес гр. София, бул. “Тодор Александров” № 117, всеки работен ден от 8.30 до 17 ч., на тел. 02/8164565, както и на интернет страницата на ПОК “Съгласие” АД www.saglasie.bg.

Съобщение за измененията и допълненията в Правилника за организацията и дейността на УПФ “Съгласие” е публикувано във в. „Монитор” и в. „Телеграф“ на 01.09.2021 г.