На основание чл. 144, ал. 5 от КСО ПОК “Съгласие” АД уведомява осигурените лица, че с Решение № 422-УПФ от 28.02.2019 г., председателят на Комисията за финансов надзор одобри изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на УПФ “Съгласие” в следните текстове: чл. 2, ал. 2, чл. 21, ал. 2, чл. 22, ал. 1, заглавието над чл. 22а, чл. 22а, ал. 2 и ал. 5 – 8, чл. 22б – чл. 22е, чл. 22ж, т. 2, § 1 , т. 6, т. 11- 25 и т. 27 от Допълнителните разпоредби, § 1 от Преходните разпоредби и § 23 от Заключителните разпоредби.
На основание чл. 144, ал. 5 от КСО ПОК “Съгласие” АД уведомява осигурените лица, че с Решение № 423-ППФ от 28.02.2019 г., председателят на Комисията за финансов надзор одобри изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на ППФ “Съгласие” в следните текстове: чл. 2, ал. 2, чл. 22, ал. 2, заглавието над чл. 23а, чл. 23а, ал. 2 и ал. 5 – 8, чл. 23б – чл. 23е, чл. 22ж, т. 2, § 1 , т. 8, т. 10 – 24 и т. 26 от Допълнителните разпоредби, § 1 от Преходните разпоредби и § 25 от Заключителните разпоредби.
На основание чл. 229, ал. 5 от КСО ПОК “Съгласие” АД уведомява осигурените лица, че с Решение № 424-ДПФ от 28.02.2019 г., председателят на Комисията за финансов надзор одобри изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на ДПФ “Съгласие” в следните текстове: чл. 2, ал. 2, заглавието над чл. 29, чл. 29, ал. 1, чл. 29а – чл. 29д, чл. 29е, т. 2, § 1, т. 1, 7, 11 – 26 и т. 28 от Допълнителните разпоредби, § 1 от Преходните разпоредби и § 29 от Заключителните разпоредби.

Промените в Правилниците на УПФ “Съгласие”, ППФ “Съгласие” и ДПФ “Съгласие” произтичат от промени в нормативната уредба и са приети, съгласно чл. 143, ал. 1 и чл. 228, ал. 1 от КСО с решение на Съвета на директорите на дружеството на заседание, проведено на 15.02.2019 г. Повече информация и екземпляри от Правилниците на УПФ “Съгласие”, ППФ “Съгласие” и ДПФ “Съгласие” могат да се получат на адрес гр. София, бул. “Тодор Александров” № 117, всеки работен ден от 8.30 до 17 ч., на тел. 02/8164565, както и на интернет страницата на Компанията www.saglasie.bg.

Съобщение за измененията и допълненията в Правилниците за организацията и дейността на УПФ, ППФ и ДПФ “Съгласие” е публикувано във в. „Сега” на 07.03.2019г. и в. „Монитор” на 07.03.2019г.