На основание чл. 229, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, ПОК “Съгласие” АД уведомява осигурените лица, че с Решение № 132-ДПФ от 07.03.2016 г., заместник-председателя, ръководещ Управление “Осигурителен надзор” на Комисията за финансов надзор одобри изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на ДПФ “Съгласие” в следните текстове: чл. 26а, ал. 21, 25-27 и 32-34; чл. 29, ал. 1, т. 1 и 2 и ал. 2; чл. 29д, ал. 1; чл. 29е; чл. 60, ал. 6-11 и § 1, т. 24, б. „д” и т. 25 от Допълнителните разпоредби. Промените в Правилника на ДПФ “Съгласие” произтичат от промени в нормативната уредба и са приети, съгласно чл. 228, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване с решение на Съвета на директорите на дружеството на заседание, проведено на 02.02.2016 г.

Повече информация и екземпляри от Правилника за организацията и дейността на ДПФ “Съгласие” могат да се получат на адрес гр. София, бул. “Тодор Александров” № 141, всеки работен ден от 8.30 до 17 ч., на тел. 02/8164565, както и на интернет страницата на Компанията www.saglasie.bg.

Съобщение за измененията и допълненията в Правилника за организацията и дейността на ДПФ “Съгласие” е публикувано във в. „ Монитор ” на 15.03.2016г. и в. „Телеграф” на 15.03.2016г.