КФН обяви минималната доходност при управление на активите на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване. За повече информация посетете официалния сайт на КФН – www.fsc.bg. Пълният текст на решения № 595 – УПФ от 14.07.2022г. и № 596 – ППФ от 14.07.2022г. може да намерите в раздел „Административни документи”. Данни за доходността за 24-месечния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да намерите в раздел „Осигурителна дейност“, „Статистика”, ”Статистика и анализи на осигурителния пазар”.
ППФ „Съгласие“ постигна доходност по – висока от обявената от КФН на 14.07.2022г. горна граница на доходността за съответния фонд за 24-месечен период от 30.06.2020г. до 30.06.2022г. В тази връзка на основание чл. 193, ал.7 от Кодекса за социално осигуряване и чл. 4 от НАРЕДБА № 12 от 10.12.2003 г. за начина и реда за определяне на минималната доходност при управление на активите на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, за покриване на разликата до минималната доходност и за формиране и използване на резервите за гарантиране на минималната доходност, на 15.07.2022г. в ППФ „Съгласие“ е заделен резерв за гарантиране на минимална доходност. Стойността на един дял за 15.07.2022г. в ППФ „Съгласие” е намалена поради заделянето на резерва.