КФН обяви минималната доходност при управление на активите на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване за периода от 30.09.2020г. до 30.09.2022 г. За повече информация посетете официалния сайт на КФН – www.fsc.bg. Пълният текст на решения № 781-УПФ от 11.10.2022г. и № 782– ППФ от 11.10.2022г. можете да намерите в раздел „Административни документи”. Данни за доходността за 24-месечния период (на годишна база) и определената минимална доходност можете да намерите в раздел “Осигурителна дейност“, „Статистика”, ”Статистика и анализи на осигурителния пазар”.

ППФ „Съгласие“ постигна доходност по – висока от обявената от КФН на 11.10.2022г. горна граница на доходността за съответния фонд за 24-месечен период от 30.09.2020г. до 30.09.2022г. В тази връзка, на основание чл. 193, ал.7 от Кодекса за социално осигуряване и чл. 4 от НАРЕДБА № 12 от 10.12.2003 г. за начина и реда за определяне на минималната доходност при управление на активите на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, за покриване на разликата до минималната доходност и за формиране и използване на резервите за гарантиране на минималната доходност, на 12.10.2022г. в ППФ „Съгласие“ е заделен резерв за гарантиране на минимална доходност.

Стойността на един дял, валидна за 12.10.2022г. в ППФ „Съгласие” е намалена поради заделянето на резерва.