Компания Съгласие Професионален фонд Универсален фонд Доброволен фонд Контакти english карта на сайта начало
 
 
Новини
   
Новини
 
Обратна връзка
Версия за печат
 
 
:: начало : новини

 

 

Уважаеми клиенти и партньори,


На 3 февруари 2017г. Комисията за финансов надзор (КФН) обяви резултатите от прегледа на активите на пенсионните фондове (ПФ) в България към 30 юни 2016г. Данните от резултатите от прегледа на пенсионните фондове са предоставени от независими външни експерти, одобрени от КФН и обобщени от международната консултантска компания „Регионален консорциум Ърнст & Янг“.
Прегледът на активите на пенсионните фондове, управлявани от Пенсионнноосигурителна компания „Съгласие“ АД бе извършен от независимия външен проверяващ Ейч Ел Би България ООД. Резултатите от прегледа потвърдиха доброто корпоративно управление и финансовата стабилност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване /Фондове/, управлявани от Пенсионнноосигурителна компания „Съгласиие“ АД.
В обобщения доклад на ръководителя на проекта за прегледа на активите на ПФ „Регионален консорциум Ърнст & Янг“ и прессъобщението на КФН се посочва, че при управлението на Фондовете, Пенсионноосигурителна компания „Съгласие“ АД спазва нормативните изисквания на Кодекса за социално осигуряване и приложимите подзаконови нормативни актове, като не са констарирани практики и нарушения на КСО и МСС 24.
В индивидуалните доклади на Фондовете, управлявани от Пенсионноосигурителна компания „Съгласие“ АД независимият външен експерт Ейч Ел Би България ООД е предложил корекция (намаление) на активите в общ размер на 0.22% от общата стойност на активите на Фондовете. В обобщения доклад на ръководителя на проекта за прегледа на активите на ПФ се посочва че с оглед необходимостта да се гарантира равнопоставеност, като се вземе предвид предложените от независими външни експерти корекции по МСФО и ефекта на последователност резултатът за Фондовете, управлявани от Пенсионноосигурителна компания „Съгласие“ АД е увеличение на активите в общ размер на 0.08%.
Пенсионноосигурителна компания „Съгласие“ АД е възприело по-консервативен подход при оценка на активите на Фондовете, като към 31.12.2016г. е отразило предложените от Ейч Ел Би България ООД корекции. При управление на активите на Фондовете за 2016г., Пенсионноосигурителна компания „Съгласие“ АД е постигнала следната номинална доходност*:
- За Доброволен пенсионен фонд „Съгласие“ – 8.71%,
- За Универсален пенсионен фонд „Съгласие“ – 6.60%;
- За Професионален пенсионен фонд „Съгласие“ – 6.37%.
Създадена през 1995г. Пенсионноосигурителна компания „Съгласие“ АД е компания с изградени традиции и е дългогодишен и сигурен партньор в сферата на допълнителното пенсионно осигуряване в Република България. Към 31.12.2016г. във Фондовете, управлявани от Компанията се осигуряват 507 066 лица, а нетните активи на Фондовете са в общ размер на 1.261 млрд. лв.

Пенсионноосигурителна компания „Съгласие“ АД управлява средствата на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване при стриктното спазване на нормативните изисквания и залегналите в Кодекса за социално осигуряване принципи на надеждност, ликвидност, доходност и диверсификация в интерес на осигурените лица.
_____________________________________________________________________________________
*Посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати. Не се гарантира положителна доходност. Стойността на един дял може да се понижи. Посочените данни за управлявани активи и инвестиционни резултати са публикувани и на електронната страница на Kомисията за финансов надзор - www.fsc.bg.
За 2016г. показателите на риск - стандартно отклонение и коефициент на Шарп са съответно: за ДПФ Съгласие 13.96% и 0.65; за УПФ Съгласие 3.70% и 1.87; за ППФ Съгласие 8.21% и 0.82.
Номиналната доходност на управляваните пенсионни фондове е изчислена съгласно т.23.1 на Изисквания към рекламните и писмените информационни материали на пенсионните фондове и на пенсионноосигурителните дружества.
Методиката за изчисленията и значението на показателите за доходност и риск, както и измененията в инвестиционните политики на пенсионните фондове са публикувани на електронната страница на Компанията www.saglasie.bg.

 

„По-добри и безопасни условия на труд в ПОК „Съгласие“ АД“ – новият проект на ПОК „Съгласие“, спечелил финансиране по Процедура „Добри и безопасни условия на труд“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
На 23.05.2017 г. стартира изпълнението на проекта с подписването на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.008-2164-C01. Предвидено е проектът да се реализира до 23.04.2018 г.
Основна цел на проекта е подобряване на работната среда в компанията. Специфични цели са: осигуряване на добри и безопасни условия на труд; подобрено качество на работните места; развитие на човешките ресурси и ефективни и гъвкави форми на организация на труда.
Проектът предвижда реализирането на следните дейности:
- Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси, вкл. възможности за гъвкави форми на заетост с цел оптимизация на работните процеси, с акцент върху практиките за по-лесното съвместяване на професионалния, семейния и личния живот, както и удължаване трудовия живот на по-възрастните работници и служители.
- Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси, вкл. въвеждане на иновативни практики за корпоративна социална отговорност, допринасящи и към опазването на околната среда.
- Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите, чрез обучение за придобиване на умения за управление и преодоляване на стреса, произтичащ от работното място;
- Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите посредством инвестиции в ДМА.
- Осигуряване на социални придобивки за работещите, посредством инвестиции в ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка и спортни съоръжения.
Одобреният бюджет за изпълнение на предвидените дейности е в размер на 387 340 лв., от които съфинансирането от Европейския съюз е в размер на 329 239 лв., а съфинансирането от националния бюджет е в размер на 58 101 лв.

 

  Комисията за финансов надзор одобри изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на ППФ "Съгласие".

На основание чл. 144, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване ПОК “Съгласие” АД уведомява осигурените лица, че с Решение № 716-ППФ от 07.10.2016 г., заместник-председателят, ръководещ Управление “Осигурителен надзор” на Комисията за финансов надзор одобри изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на ППФ “Съгласие” в следните текстове: чл. 4, ал. 8; ал. 14, т. 2, ал. 15-17 и ал. 20; чл. 12, ал. 1, т. 6; § 1, т. 27 от Допълнителните разпоредби и § 24 от Заключителните разпоредби.
Промените в Правилника на ППФ “Съгласие” произтичат от промени в нормативната уредба и са приети съгласно чл. 143, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване с решение на Съвета на директорите на дружеството на заседаниe, проведено на 26.08.2016 г.
Повече информация и екземпляри от Правилника за организацията и дейността на ППФ “Съгласие” могат да се получат на адрес гр. София, бул. “Тодор Александров” № 141, всеки работен ден от 8.30 до 17 ч., на тел. 02/8164565, както и на интернет страницата на Компанията www.saglasie.bg.

Съобщение за измененията и допълненията в Правилника за организацията и дейността на ППФ “Съгласие” е публикувано във в. „ Монитор ” на 19.10.2016г. и в. „Телеграф” на 19.10.2016г.


Комисията за финансов надзор одобри изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на УПФ „Съгласие”.

На основание чл. 144, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване ПОК “Съгласие” АД уведомява осигурените лица, че с Решение № 715-УПФ от 07.10.2016 г., заместник-председателят, ръководещ Управление “Осигурителен надзор” на Комисията за финансов надзор одобри изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на УПФ “Съгласие” в следните текстове: чл. 4, ал. 8; ал. 14, т. 2, ал. 15-17 и ал. 20; чл. 9, ал. 5; чл. 18в, ал. 5-19; § 1, т. 28 от Допълнителните разпоредби и § 22 от Заключителните разпоредби.
Промените в Правилника на УПФ “Съгласие” произтичат от промени в нормативната уредба и са приети съгласно чл. 143, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване с решение на Съвета на директорите на дружеството на заседаниe, проведено на 26.08.2016 г.
Повече информация и екземпляри от Правилника за организацията и дейността на УПФ “Съгласие” могат да се получат на адрес гр. София, бул. “Тодор Александров” № 141, всеки работен ден от 8.30 до 17 ч., на тел. 02/8164565, както и на интернет страницата на Компанията www.saglasie.bg.


Съобщение за измененията и допълненията в Правилника за организацията и дейността на УПФ “Съгласие” е публикувано във в. „ Монитор ” на 19.10.2016г. и в. „Телеграф” на 19.10.2016г.

Комисията за финансов надзор одобри изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на ДПФ „Съгласие”.

На основание чл. 229, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, ПОК “Съгласие” АД уведомява осигурените лица, че с Решение № 132-ДПФ от 07.03.2016 г., заместник-председателя, ръководещ Управление “Осигурителен надзор” на Комисията за финансов надзор одобри изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на ДПФ “Съгласие” в следните текстове: чл. 26а, ал. 21, 25-27 и 32-34; чл. 29, ал. 1, т. 1 и 2 и ал. 2; чл. 29д, ал. 1; чл. 29е; чл. 60, ал. 6-11 и § 1, т. 24, б. „д” и т. 25 от Допълнителните разпоредби. Промените в Правилника на ДПФ “Съгласие” произтичат от промени в нормативната уредба и са приети, съгласно чл. 228, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване с решение на Съвета на директорите на дружеството на заседание, проведено на 02.02.2016 г.

Повече информация и екземпляри от Правилника за организацията и дейността на ДПФ “Съгласие” могат да се получат на адрес гр. София, бул. “Тодор Александров” № 141, всеки работен ден от 8.30 до 17 ч., на тел. 02/8164565, както и на интернет страницата на Компанията www.saglasie.bg.

Съобщение за измененията и допълненията в Правилника за организацията и дейността на ДПФ “Съгласие” е публикувано във в. „ Монитор ” на 15.03.2016г. и в. „Телеграф” на 15.03.2016г.

 

 

 

ПОК "Съгласие" АД подкрепи международната конференция по повод 20 години от създаването на Централен депозитар на тема "Доброто корпоративно управление - предпоставка за устойчив ръст и инвестиции в България"

Световноизвестният икономист, визионер и автор на бизнес бестселъри - д-р Кьел Нордстрьом, беше специален гост на международна конференция, организирана от Централен депозитар на 18 октомври 2016 г. в гр. София. Форумът се проведе по повод 20 години от създаването на Централен депозитар на тема "Доброто корпоративно управление - предпоставка за устойчив ръст и инвестиции в България". "Убеден съм, че доброто корпоративно управление на публичните компании е един от приоритетите, които обеднява всички заинтересовани от устойчивото развитие на капиталовия пазар в страната ни. Нещо повече, вярвам, че това е кауза, заради която е необходимо да положим съвместни усилия, да почерпим световен опит и да приложим на практика най-модерните инструменти, така че да допринесем за икономическия просперитет на България.", каза по повод Конференцията г-н Васил Големански, изпълнителен директор на Централен депозитар. Водещи мениджъри от компании и институции като международната консултантска компания EY, FTSE Russell, институционалния инвеститор Franklin Templeton Investments, дъщерната компания на Deutsche Borse - Frankfurt Borse Zertifikate, Citi Bank London и Европейската комисия представиха своята визия, тенденциите и модерните инструменти за доброто корпоративно управление на публичните компании. Лидери на фондови борси и депозитари дискутираха темата за перспективите пред регионалното сътрудничество в областта на доброто корпоративно управление.

Пенсионно осигурителна компания „Съгласие” АД е сертифицирана по ISO/IEC 27001:2013

Пенсионно осигурителна компания „Съгласие” АД е сертифицирана по ISO/IEC 27001:2013 от DNV.GL във връзка с Наредба №47 от 11.07.2012 г. на КФН за изискванията към информационните системи на пенсионноосигурителните дружества.


Информация за обема и структурата на инвестициите съгласно чл. 180, ал . 1 от КСО - 31.03.2015

Универсален пенсионен фонд "Съгласие"

Професионален пенсионен фонд "Съгласие"На 5 март, на сайта на Народното събрание, бе публикуван, изготвеният от г-жа Менда Стоянова, председател на комисията по бюджет и финанси, - "Доклад от изслушване на Комисията за финансов надзор пред комисията по бюджет и финанси във връзка с дейността на пенсионноосигурителните дружества".

Доклада можете да прочетете тук:
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2330/reports/ID/5207

 

Корекция на стойността на един дял

Съгласно чл.21а, ал.4 от Наредба № 9 от 19.11.2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди, поради неправилно определяне стойностите на един дял за 04.03.2015г., се извършват следнатите корекции за датата на допускане на грешката:
1. стойността на един дял на "Професионален пенсионен фонд Съгласие" за 04.03.2015г. се променя от 1.62995 лева на 1.63028 лева.

2. стойността на един дял на "Универсален пенсионен фонд Съгласие" за 04.03.2015г. се променя от 1.67998 лева на 1,67955 лева.

3.стойността на един дял на "Доброволен пенсионен фонд Съгласие" за 04.03.2015г. се променя от 1.56742 лева на 1.56784 лева.

Комисията за финансов надзор одобри изменения и допълнения в Правилниците за организацията и дейността на ППФ „Съгласие” и УПФ „Съгласие” .

На основание чл. 144, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, ПОК “Съгласие” АД уведомява осигурените лица, че с Решение № 25-УПФ от 22.01.2015 г., заместник-председателя, ръководещ Управление “Осигурителен надзор” на Комисията за финансов надзор одобри изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на УПФ “Съгласие” в следните текстове: чл. 4, ал. 3, 6, 7, 10 и 20; чл. 15, ал. 2; чл. 18б и заглавието над тази разпоредба; чл. 52, ал. 5 - 9; § 18 и § 19 от Заключителните разпоредби. Промените в Правилника на УПФ “Съгласие” произтичат от промени в нормативната уредба и са приети, съгласно чл. 143, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване с решения на Съвета на директорите на дружеството на заседания, проведени на 10.10.2014 г. и на 22.12.2014 г.

На основание чл. 144, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, ПОК “Съгласие” АД уведомява осигурените лица, че с Решение № 26-ППФ от 22.01.2015 г., заместник-председателя, ръководещ Управление “Осигурителен надзор” на Комисията за финансов надзор одобри изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на ППФ “Съгласие” в следните текстове: чл. 18б и заглавието над тази разпоредба; чл. 20, ал. 1, чл. 51, ал. 5 – 9; § 20 от Заключителните разпоредби, както и отмяната на чл. 19. Промените в Правилника на ППФ “Съгласие” произтичат от промени в нормативната уредба и са приети, съгласно чл. 143, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване с решение на Съвета на директорите на дружеството на заседание, проведено на 22.12.2014 г.

Повече информация и екземпляри от Правилниците за организацията и дейността на УПФ “Съгласие” и ППФ “Съгласие” могат да се получат на адрес гр. София, бул. “Тодор Александров” № 141, всеки работен ден от 8.30 до 17 ч., на тел. 02/8164565, както и на интернет страницата на Компанията www.saglasie.bg.

Съобщение за измененията и допълненията в Правилниците за организацията и дейността на ППФ „Съгласие” и УПФ „Съгласие” е публикувано във в. „ Монитор ” на 04.02.2015г. и в. „Телеграф” на 04.02.2015г.04.02.2015 -Във връзка с предоставената информация от БАДДПО в Комисията по труда, социалната и демографската политика към Народното събрание на Република България на 20.01.2015г. и поради възникналите въпроси на Пресконференция на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване проведена на 03.02.2015г. представяме:
Детайлна структура на инвестиционния портфейл на УПФ „Съгласие“, включена в обобщен вид в предоставения Доклад за българските капиталови пенсионни фондове, част от материалите по изслушването от 21.01.2015 г. в горепосочената Комисия.

 


Актуална информация за структурата на инвестиционният портфейл на Универсален пенсионен фонд "Съгласие"


Д E К Л А Р А Ц И Я
на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване по повод внесените от народния представител Светлана Ангелова предложения за промяна на Кодекса за социално осигуряване, чрез промени в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г.


Във връзка с внесените предложения за промяна в КСО, чрез преходните и заключителни разпоредби на Закона за бюджета на ДОО за 2015 г., БАДДПО е длъжна да заяви :

1. Приемането с промени в Преходните и заключителни разпоредби на Закона за бюджета на ДОО за 2015 г. на решения по един толкова важен въпрос, засягащ всички български граждани, в рамките на един неделен следобед, при нарушаване на всички форми за водене на тристранен и обществен диалог, отсъствие на анализ и оценка на въздействието на промените за пенсионната система, не е просто проява на управленска недалновидност, а форма за вземане на решения, която може да бъде опасна за стабилността на държавата;

2. Предложените промени представляват опит за смяна на тристълбовия модел на пенсионно осигуряване, въведен през 2000 г. и получил признанието на международните институции като успешна стратегия за пенсионна реформа, с решения с временен фискален ефект, застрашаващи доверието в пенсионната система и по своята същност са отстъпление от проведените в съгласие с международните институции спасителни за държавата реформи в периода 1998-2001 г.;

3. Неясно защо първият и вторият стълб на пенсионната система се противопоставят изкуствено, докато те са създадени като допълващи се и балансиращи се, а не като конкурентни един на друг;

4. Зад фасадата на „демократичност на избора“ и „право на избор“ това право се отнема и осигурените лица се закрепостяват към солидарната система. В допълнение, ние, като експерти в тази област, се затрудняваме да прогнозираме размера на пенсиите, които осигурените лица биха получавали след време от ДОО, за разлика от втория стълб, където пенсионните плащания са лесно определими.

5. Не се предлага истинско право на избор и конкуренция между солидарни и капиталови схеми, което би означавало възможност за равностоен избор – т.е. всяко осигурено лице да може да реши дали цялата вноска за пенсионно осигуряване от 29.8% да бъде превеждана в солидарния фонд или в капиталова схема;

6. Предложените промени може и да имат някакъв краткосрочен, съмнителен фискален ефект и откупуване на политически комфорт в рамките на 1-2 години, но в дългосрочен план ще доведат до увеличване на дефицита в солидарния стълб и генерирането на още по-ниски пенсионни доходи от него. Чрез тях не само не се решават проблемите за финансовата стабилност на държавната пенсионна система, но се застрашава възможността за нарастване на пенсионните доходи на базата на капиталови схеми – модел, който действа успешно в повечето европейски страни;

7. Предложените промени не адресират по никакъв начин основни проблеми на пенсионната система в България като влошаващата се демографска структура, ниската събираемост на осигурителни вноски и злоупотребата със средства от осигурителната система.

8. Нарушава се един основен принцип, който демократичните държави се стремят да въвеждат и прилагат във всички области на обществено-икономическия живот – този за диверсификация и увеличаване на възможностите на осигурените лица за защита на техните права и собственост.

9. Прави се опит за заобикаляне на решението на Конституционния съд на Република България от 2011 г., когато за първи път бе посегнато върху лични средства, натрупани в индивидуалните партиди на осигурени в капиталова форма лица, които представляват тяхна собственост;

10. Нарушава се постигнатото и подписано през 2010 г. споразумение за развитие на пенсионната система между правителството, с министър председател Бойко Борисов, синдикатите и работодателите;

11. Не на последно място, държим да знаем Кои са авторите на едни толкова съществени промени, засягащи живота и бъдещето на милиони граждани и на държавата като цяло, защото считаме, че анонимността не е прозрачност, а обществото следва да знае от първо лице аргументите и мотивите за тази промяна.

От своя страна, БАДДПО е категорично за това:

• Да бъде продължен широкия експертен, политически и обществен дебат за бъдещето на пенсионната система и избирането на най-добрите пътища за нейното развитие, с оглед на обезпечаване на най-важната й цел – получаването на достойни пенсионни доходи.
• Да бъде прекратена практиката за вземане на решения, засягащи живота и доходите на милиони граждани, непрозрачно и на парче, защото това винаги води до грешки, поражда недоверие, липса на устойчивост и предвидимост и непоправими щети за държавата.

Изразяваме своята пълна готовност да участваме, както и до сега, в този дебат с целия си натрупан опит, потенциал и добронамереност.

16.12.2014 г.
БАДДПО

Комисията за финансов надзор одобри изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на ППФ "Съгласие" .

ПОК "Съгласие" АД уведомява участниците в управлявания от нея ППФ "Съгласие", че с Решение № 982-ППФ от 13.11.2014 г., заместник-председателят, ръководещ Управление "Осигурителен надзор" на Комисията за финансов надзор одобри изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на ППФ "Съгласие" в следните текстове: чл. 4, ал. 2, ал. 6, ал. 7 и ал. 10, чл. 15, ал. 2 и § 19 от Заключителните разпоредби. Промените в Правилника на ППФ "Съгласие" произтичат от промени в нормативната уредба и са приети, съгласно чл. 143, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване с решение на Съвета на директорите на дружеството на заседание, проведено на 10.10.2014 г. Повече информация и екземпляри от Правилника за организацията и дейността на ППФ "Съгласие" могат да се получат на адрес гр. София, бул. "Тодор Александров" № 141, всеки работен ден от 8.30 до 17 ч., на тел. 02/8164565, както и на интернет страницата на Компанията www.saglasie.bg.

Съобщение за измененията и допълненията в Правилника за организацията и дейността на ППФ "Съгласие" е публикувано във в. " Монитор " на 28.11.2014г. и в. "Телеграф" на 29.11.2014 г.

Информация относно данните в годишните извлечения на лицата, осигурени в УПФ и ППФ "Съгласие".

Във Вашето извлечение се съдържа информация за натрупаните средства по индивидуалната Ви осигурителна партида към началото и към края на предходната година, постъпилите осигурителни вноски, съответно в лева и брой дялове, удържаните такси, извършените плащания (ако има такива), датата, на която са извършени операциите и стойността на един дял, валидна за тази дата. Съгласно разпоредбите на чл.159 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) се събират от Националната агенция за приходите (НАП).
Осигурителите (работодателите) и самоосигуряващите се лица превеждат дължимите осигурителните вноски за ДЗПО на НАП. НАП превежда получените вноски в срок до 30 дни от постъпването им на съответния пенсионен фонд, в който лицето е осигурено.
Осигурителните вноски на всяко лице се натрупват по неговата индивидуална осигурителна партида съответно в универсалния или професионалния пенсионен фонд, в който то е осигурено.
Всички записвания по Вашата индивидуална осигурителна партида в т.ч. постъпили осигурителни вноски или сторниращи операции (осигурителни вноски, отразени със знак минус) се извършват съобразно информацията, получена от НАП.
За установяване на разликата между дължимите осигурителни вноски за ДЗПО в универсален или професионален пенсионен фонд и реално преведените такива, можете да се обърнете за съдействие към Вашия осигурител или към обслужващата Ви териториална дирекция на НАП.
На основание чл.159 ал.9 от КСО, Пенсионноосигурителна компания "Съгласие" АД носи отговорност пред осигурените лица в УПФ и ППФ "Съгласие" само за реално преведените от НАП осигурителни вноски.

Информация относно данните в годишните извлечения на лицата, осигурени в ДПФ "Съгласие".

В годишните извлечения на лицата, осигурени във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване се съдържа информация за натрупаните средства по индивидуалната осигурителна партида на лицето към началото и към края на предходната година, постъпилите осигурителни вноски (лични вноски и/или вноски от работодател), съответно в лева и брой дялове, удържаните такси, извършените плащания, датата, на която са извършени операциите и стойността на един дял, валидна за тази дата.
Когато осигуреното лице е сключило или в негова полза е сключен един осигурителен договор, се представя информация само за този договор, а когато договорите са повече от един - поотделно за всеки договор. Информацията за движението на средствата по индивидуалната партида се отразява за всеки отделен договор по хронология на операциите.
Изплатените и прехвърлените средства от индивидуалната партида, както и съответстващия им брой дялове и части от дялове се отразяват с отрицателен знак.
В случай, че във Вашето извлечение от ДПФ "Съгласие", установите неточна информация за Вашите осигурителни вноски можете да се свържете с нас на посочените адреси и телефони за контакт на интернет страницата на Компанията или на e-mail: headoffice@saglasie.bg, за да Ви предоставим допълнителна информация и да Ви окажем пълно съдействие.

Корекция на стойността на един дял
Съгласно чл.21а, ал.4 от Наредба № 9 от 19.11.2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди, поради неправилно определяне стойностите на един дял за 12.08.2013г., се извършват следнатите корекции за датата на допускане на грешката:
1.стойността на един дял на "Универсален пенсионен фонд Съгласие" за 12.08.2013 г. се променя от 1.49854 лева на 1.49861 лева.
2.стойността на един дял на "Доброволен пенсионен фонд Съгласие" за 12.08.2013 г. се променя от 1.42733 лева на 1.42748 лева.

Комисията за финансов надзор одобри изменения и допълнения в Правилниците за организацията и дейността на УПФ "Съгласие", ППФ "Съгласие" и ДПФ "Съгласие"
ПОК "Съгласие" АД уведомява участниците в управляваните от нея УПФ "Съгласие" и ППФ "Съгласие", че с Решение № 77 - УПФ / 31.01.2013г. и Решение № 78 - ППФ / 31.01.2013г. заместник-председателя, ръководещ Управление "Осигурителен надзор" на Комисията за финансов надзор, одобри изменения и допълнения в Правилниците за организацията и дейността на управляваните пенсионни фондове в следните текстове: В Правилника за организацията и дейността на УПФ "Съгласие" - чл. 4, ал. 5-19 и § 17 от Заключителните разпоредби. Измененията и допълненията в Правилника на УПФ "Съгласие" са извършени във връзка с промените в Наредба № 33 на КФН от 19.09.2006г. за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване (Наредба № 33).Промените са приети, съгласно решение на Съвета на директорите на дружеството на заседание, проведено на 14.01.2013г. В Правилника за организацията и дейността на ППФ "Съгласие" - чл. 4, ал. 5-19 и § 18 от Заключителните разпоредби. Измененията и допълненията в Правилника на ППФ "Съгласие" са извършени във връзка с промените в Наредба № 33 на КФН от 19.09.2006г. за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване (Наредба № 33).Промените са приети, съгласно решение на Съвета на директорите на дружеството на заседание, проведено на 14.01.2013г. Повече информация и екземпляри от Правилниците за организацията и дейността на УПФ "Съгласие" и ППФ "Съгласие" могат да се получат на адрес гр. София, бул. "Тодор Александров" № 141, всеки работен ден от 8.30 до 17 ч., на тел. 02/8164565, както и на интернет страницата на Компанията www.saglasie.bg.

Съобщението за измененията и допълненията в Правилниците за организацията и дейността на на УПФ "Съгласие" и ППФ "Съгласие" е публикувано във в. " Капитал Daily " и в. "Телеграф" на 15.02.2013 г

Централно управление на ПОК "Съгласие" АД е на нов адрес.
Централно управление на ПОК "Съгласие" АД е на нов адрес: гр. София 1309, Бул. "Тодор Александров" № 141. Тел.: (02) 816 45 65 факс: (02) 816 45 66

Нова възможност за подаване на индивидуални заявления за участие във фонд за ДЗПО по електронен път
От 22.02.2013г. влизат в сила изменения и допълнения на Наредба № 33 от 19.09.2006г. на КФН за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване, обнародвани в Държавен вестник бр.64 от 21.08.2012г.
Промените предоставят възможност индивидуалните заявленията за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване да бъдат подавани както на хартиен носител така и по електронен път с квалифициран електронен подпис.За повече информация виж Указанията за подаване на електронни заявления

Комисията за финансов надзор одобри изменения и допълнения в Правилниците за организацията и дейността на УПФ "Съгласие", ППФ "Съгласие" и ДПФ "Съгласие"
ПОК "Съгласие" АД уведомява участниците в управляваните от нея УПФ "Съгласие", ППФ "Съгласие" и ДПФ "Съгласие", че с Решение № 494 - УПФ / 28.05.2012г., Решение № 495 - ППФ / 28.05.2012г. и Решение № 496 - ДПФ / 28.05.2012г. заместник-председателя, ръководещ Управление "Осигурителен надзор" на Комисията за финансов надзор, одобри изменения и допълнения в Правилниците за организацията и дейността на управляваните пенсионни фондове в следните текстове: В Правилника за организацията и дейността на УПФ "Съгласие" - чл. 2, ал. 2; добавен нов § 16 от Заключителните разпоредби. Промените в Правилника на УПФ "Съгласие" произтичат от промяна на седалището и адреса на управление и са приети, съгласно чл. 143, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване с решение на Съвета на директорите на дружеството на заседание, проведено на 10.05.2012г. В Правилника за организацията и дейността на ППФ "Съгласие" - чл. 2, ал2.; добавен нов § 17 от Заключителните разпоредби. Промените в Правилника на ППФ "Съгласие" произтичат от промяна на седалището и адреса на управление и са приети, съгласно чл. 143, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване с решение на Съвета на директорите на дружеството на заседание, проведено на 10.05.2012г. В Правилника за организацията и дейността на ДПФ "Съгласие" - чл. 2, ал. 2; добавен нов § 27 от Заключителните разпоредби. Промените в Правилника на ДПФ "Съгласие" произтичат от промяна на седалището и адреса на управление и са приети, съгласно чл. 228, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване с решение на Съвета на директорите на дружеството на заседание, проведено на 10.05.2012г. Повече информация и екземпляри от Правилниците за организацията и дейността на УПФ "Съгласие", ППФ "Съгласие" и ДПФ "Съгласие" могат да се получат на адрес гр. София, бул. "Тодор Александров" № 141, всеки работен ден от 8.30 до 17 ч., на тел. 02/8164565, както и на интернет страницата на Компанията www.saglasie.bg. Съобщението за измененията и допълненията в Правилниците за организацията и дейността на на УПФ "Съгласие", ППФ "Съгласие" и ДПФ "Съгласие" е публикувано във в. " Капитал Daily " и в. "Телеграф" на 05.06.2012 г.

Комисията за финансов надзор одобри изменения и допълнения в Правилниците за организацията и дейността на УПФ "Съгласие", ППФ "Съгласие" и ДПФ "Съгласие"

ПОК "Съгласие" АД уведомява участниците в управляваните от нея УПФ "Съгласие", ППФ "Съгласие" и ДПФ "Съгласие", че с Решение № 43 - УПФ / 25.01.2012г., Решение № 44 - ППФ / 25.01.2012г. и Решение № 45 - ДПФ / 25.01.2012г. заместник-председателя, ръководещ Управление "Осигурителен надзор" на Комисията за финансов надзор, одобри изменения и допълнения в Правилниците за организацията и дейността на управляваните пенсионни фондове в следните текстове: " В Правилника за организацията и дейността на УПФ "Съгласие" - чл. 4, ал. 3; чл. 7, ал. 1; чл. 9, ал. 2 и 5; чл. 12, ал. 1, т. 3; чл. 13; чл. 14, ал. 2 и 3; чл. 15, ал. 1 и 2; чл. 16; чл. 17; чл. 18а; чл. 18б; чл. 19, ал. 1 и 2; чл. 20а; чл. 22а, ал. 5, т. 10; чл. 22в, ал. 4; чл. 22д, ал. 1; чл. 24; чл. 25; чл. 26; чл. 31, ал. 2; чл. 32, ал. 7; чл. 38, ал. 2; чл.42а, ал. 2, т. 1; чл. 50, ал. 5 и 8; чл. 51, т.2; чл. 58, ал. 9; чл. 67, ал.1 и 2; чл. 68, ал. 4; § 1, т. 15 от Допълнителните разпоредби; § 2 от Преходните разпоредби и § 15 от Заключителните разпоредби. Промените в Правилника на УПФ "Съгласие" произтичат от изменения в нормативната уредба и са приети, съгласно чл. 143, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване с решения на Съвета на директорите на дружеството на заседания, проведени на 11.11.2011 г. и 29.12.2011 г. " В Правилника за организацията и дейността на ППФ "Съгласие" - чл. 7, ал. 1; чл. 9, ал. 2, т. 1 и т. 3; чл. 12, ал. 1, т. 2 и т. 3; чл. 13; чл. 15, ал. 1 и 2; чл. 16; чл. 17; чл. 18а; чл. 18б; чл. 20, ал.1 и 2; чл. 21а; чл. 23а, ал. 5, т. 10; чл.23в, ал. 4; чл. 23г; чл. 23д, ал. 1 и 2; чл. 25, ал. 1-3 и ал. 5; чл. 26, ал.1, т.1 и ал. 2; чл. 27, ал. 3 и 4; в раздел VІ ново заглавие "Допълнителни такси"; чл. 34, ал. 7; чл. 38, ал. 2; чл. 42а, ал. 2, т. 1; чл. 49, ал. 5 и ал. 8; чл. 50, т. 2; чл. 57, ал. 10, б. "б" - "г", б. "к", б. "н", б."т" и б. "у"; чл. 66, ал. 1 и 2; чл. 67, ал. 4-6; § 1, т. 14 от Допълнителните разпоредби; § 2 от Преходните разпоредби и § 16 от Заключителните разпоредби. Промените в Правилника на ППФ "Съгласие" произтичат от изменения в нормативната уредба и са приети, съгласно чл. 143, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване с решения на Съвета на директорите на дружеството на заседания, проведени на 11.11.2011 г. и 29.12.2011 г. " В Правилника за организацията и дейността на ДПФ "Съгласие" - чл. 8, ал. 1; чл. 12, ал. 5; чл. 15, ал. 2, т. 3, б. "в"; чл. 19, ал. 2, т. 2 и т. 3, ал. 3; чл. 24а, ал. 3; чл. 25; чл. 25в; чл. 25е, ал. 1; чл. 25ж; чл. 26, ал. 6 и ал. 8-10; чл. 26а; чл. 26б; чл. 27, ал. 5 и ал. 6; чл. 29а, ал. 1, т. 10; чл. 29б, ал. 4; чл. 33, ал. 1, т. 3; чл. 35, ал. 2; чл. 39, ал. 1 и ал. 2; чл. 43а, ал. 2, т. 1; чл. 53, ал. 1, т. 2; чл. 60, ал. 6, букви "б", "в", "г", "к", "н", "т", "у"; § 1, т. 16 от Допълнителните разпоредби; § 2 от Преходните разпоредби и § 26 от Заключителните разпоредби. Промените в Правилника на ДПФ "Съгласие" произтичат от изменения в нормативната уредба и са приети, съгласно чл. 228, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване с решения на Съвета на директорите на дружеството на заседания, проведени на 11.11.2011 г. и 29.12.2011 г.

Повече информация и екземпляри от Правилниците могат да се получат на адрес гр. София, ул. "Фр. Жолио Кюри" № 20, ет. 9, всеки работен ден от 8.30 до 17 ч., на тел. 02/8164565, както и на интернет страницата на Компанията.

Съобщението за измененията и допълненията в Правилниците за организацията и дейността на на УПФ "Съгласие", ППФ "Съгласие" и ДПФ "Съгласие" е публикувано във в. " Капитал Daily " и в. "Телеграф" на 08.02.2012 г.

Нова възможност за подаване на заявления за прехвърляне по електронен път.
От 01.01.2012г. влизат в сила изменения и допълнения на Наредба № 3 от 24.09.2003г. на КФН за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружеството, обнародвани в Държавен вестник бр. 78 от 07.10.2011г. Промените предоставят възможност заявленията за промяна на участие /прехвърляне на средства да бъдат подавани както на хартиен носител така и по електронен път с квалифициран електронен подпис. За повече информация виж Указанията за подаване на електронни заявления

Комисията за финансов надзор одобри изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на ППФ „Съгласие”

ПОК “Съгласие” АД уведомява участниците в управлявания от нея ППФ „Съгласие”, че с Решение № 662 - ППФ/ 01.11.2011г. заместник-председателя, ръководещ Управление “Осигурителен надзор” на Комисията за финансов надзор, одобри изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на ППФ „Съгласие” в следните текстове: чл.14, ал. 3; чл. 32; чл. 33 и § 15 от Заключителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на ППФ „Съгласие”.
Посочените промени произтичат от изменения в нормативната уредба и са приети съгласно чл. 143, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване с решение на Съвета на директорите на дружеството на заседание, проведено на 30.09.2011 г.
Повече информация и екземпляри от Правилника могат да се получат на адрес гр. София, ул. “Фр. Жолио Кюри” № 20, ет. 9, всеки работен ден от 8.30 до 17 ч., на тел. 02/8164565, както и на интернет страницата на Компанията www.saglasie.bg.
Съобщението за измененията и допълненията на Правилника за организацията и дейността на ППФ „Съгласие” е публикувано във в. „ Капитал Daily ” и в. „Телеграф” на 09.11.2011 г.

Одобрени промени в Правилниците на ППФ,УПФ и ДПФ "Съгласие"

ПОК “Съгласие” АД уведомява участниците в управляваните от нея УПФ „Съгласие”, ППФ „Съгласие” и ДПФ „Съгласие”, че Решение № 536-УПФ/ 23.08.2011 г., Решение № 537- ППФ/ 23.08.2011г. и Решение № 538-ДПФ/ 23.08.2011 заместник-председателя, ръководещ Управление “Осигурителен надзор” на Комисията за финансов надзор, одобри изменения и допълнения в Правилниците за организацията и дейността на фондовете в следните тестове:

  • В Правилника за организацията и дейността на УПФ „Съгласие”:
    чл. 22а, ал. 5, т. 2 и т.7 – 16 и ал. 6 – 8; чл. 23; § 1, т. 10 и т. 25 – 30 от Допълнителните разпоредби и § 14 от Заключителните разпоредби.;
  • В Правилника за организацията и дейността на ППФ “Съгласие”:
    чл. 23а, ал. 5, т. 2 и т. 7 – 16 и ал. 6 – 8; чл. 24; § 1, т. 9 и т. 24 – 29 от Допълнителните разпоредби и §14 от Заключителните разпоредби.;
  • В Правилника за организацията и дейността на ДПФ “Съгласие”:
    чл. 29а, ал. 1, т. 2, т. 7 – 16 и ал. 2; чл. 29в, ал. 1, т. 1 и т. 4 – 7; чл. 29г , ал. 1; §1, т.26 – 31 от Допълнителните разпоредби и § 25 от Заключителните разпоредби.
Посочените промени произтичат от промени в нормативната уредба.
Повече информация и екземпляри от Правилниците за организацията и дейността на УПФ „Съгласие”, ППФ „Съгласие” и ДПФ „Съгласие” могат да се получат на адрес гр. София, ул. “Фр. Жолио Кюри” № 20, ет. 9, всеки работен ден от 8.30 до 17 ч., на тел. 02/8164565, както и на интернет страницата на Компанията www.saglasie.bg.
Съобщението за измененията и допълненията на Правилниците за организацията и дейността на пенсионните фондове „Съгласие” са публикувани във в.”Пари” и в.”Дневник” на 30.08.2011 г.

Корекция на стойността на един дял

Съгласно чл.21а, ал.4 от Наредба № 9 от 19.11.2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди, поради погрешно определяне стойността на един дял за 31.08.2010 се извършва следнатата корекция за дататата на допускане на грешката:
    1.стойността на един дял на "Професионален пенсионен фонд Съгласие" за 31.08.2010 г. се променя от 1.27742 лева на 1.27737 лева.
    2.стойността на един дял на "Универсален пенсионен фонд Съгласие" за 31.08.2010 г. се променя от 1.30503 лева на 1.30502 лева.
    3.стойността на един дял на "доброволен пенсионен фонд Съгласие" за 31.08.2010 г. се променя от 1.22119 лева на 1.22104 лева.

Пенсионноосигурителна компания „Съгласие” АД навърши 15 години

На 14 май в зала „Средец” на „Шератон София Хотел Балкан” се състоя тържественото честване на 15-годишнината от създаването на Пенсионноосигурителна компания „Съгласие” АД. Сред гостите на събитието бяха представители на правителствени и неправителствени организации, финансови институции, служители и партньори на Компанията.

Поздравителни адреси бяха получени от г-н Божидар Данев – Председател на Българска стопанска камара, г-н Нено Павлов – Заместник-председател на Комисията за финансов надзор и г-н Никола Абаджиев – Председател на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.

В поздравителните приветствия беше изтъкната положителната оценка за постигнатите през годините добри резултати и професионални успехи в областта на допълнителното пенсионно осигуряване, както и съществения принос на Компанията за създаването, утвърждаването и развитието на българския пенсионен модел и на пенсионната реформа в страната.

„Ако мога да обобщя в едно изречение изминалите 15 години за Компания „Съгласие”, то ще се събере в няколко думи – неуморен труд, безкомпромисен професионализъм, работа в полза на развитието на пенсионно осигурителната система и най-вече грижа за интересите на хората, които ни повериха своите пенсионни спестявания”, каза г-н Милен Марков, Главен изпълнителен директор на Пенсионноосигурителна компания „Съгласие” АД.

ПОК „Съгласие” АД подкрепи честването на 30-годишнината на Българската стопанска камара.

ПОК „Съгласие” АД подкрепи Българската стопанска камара по повод 30-годишнината от основаването на институцията. Събитието се проведе на 27 април 2010 г. в столичния хотел Шератон с тържествена церемония. Гости на събитието бяха председателят на Народното събрание на Р България г-жа Цецка Цачева, генералният секретар на Международната организация на работодателите г-н Антонио Пеналоса, вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков, министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов, ръководители на повече от 20 дипломатически мисии в България, ръководители на национални институции, неправителствени организации, чуждестранни бизнес делегации, социални партньори, фирми и медии.
Българската стопанска камара е дългогодишен акционер на ПОК „Съгласие” АД до 2007 г.
Повече за събитието може да прочетете на http://www.bia-bg.com

Корекция на стойността на един дял

Съгласно чл.21а, ал.4 от Наредба № 9 от 19.11.2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди, поради погрешно определяне стойността на един дял за 12.11.2009 се извършва следнатата корекция за дататата на допускане на грешката:
    1.стойността на един дял на "Доброволен пенсионен фонд Съгласие" за 12.11.2009 г. се променя от 1.17441 лева на 1.17442 лева.

Корекция на стойността на един дял

Съгласно чл.21а, ал.4 от Наредба № 9 от 19.11.2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди, поради погрешно определяне стойностите на един дял за 27.08.2009 и 28.08.2009г., се извършват следнатите корекции за датите на допускане на грешката:
    1.стойността на един дял на "Професионален пенсионен фонд Съгласие" за 27.08.2009 г. се променя от 1.21713 лева на 1.21641 лева.
    2.стойността на един дял на "Универсален пенсионен фонд Съгласие" за 27.08.2009 г. се променя от 1.21421 лева на 1.21377 лева.
    3.стойността на един дял на "Професионален пенсионен фонд Съгласие" за 28.08.2009 г. се променя от 1.21747 лева на 1.21675 лева.
    4.стойността на един дял на "Универсален пенсионен фонд Съгласие" за 28.08.2009 г. се променя от 1.21307 лева на 1.21263 лева.

Корекция на стойноста на един дял

Съгласно чл.21а, ал.4 от Наредба № 9 от 19.11.2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди, поради погрешно определяне стойността на един дял за 20.07.2009 година, се извършват следнатите корекции за деня на допускане на грешката:
    1.стойността на един дял на "Професионален пенсионен фонд Съгласие" за 20.07.2009 г. се променя от 1.17936 лева на 1.17961 лева.
    2.стойността на един дял на "Универсален пенсионен фонд Съгласие" за 20.07.2009 г. се променя от 1.17783 лева на 1.17796 лева.
    3.стойността на един дял на "Доброволен пенсионен фонд Съгласие" за 20.07.2009 г. се променя от 1.12190 лева на 1.12199 лева.

Финансови отчети на ПОК "Съгласие"АД и управляваните от него пенсионни фондове за 2008г.

Приетите финансови отчети на ПОК"Съгласие"АД и управляваните от него пенсионни фондове за 2008 година, са публикувани в Държавен вестник бр.39/26.05.2009г. ПОК "Съгласие " АД; ДПФ"Съгласие";
ППФ "Съгласие" ; УПФ"Съгласие"

14 години ПОК "Съгласие" АД
На 9 май 2009 г. се навършиха четиринадесет години от създаването на Пенсионноосигурителна компания “Съгласие”.

Одобрени промени в Правилника на ДПФ "Съгласие"

С Решение №49-ДПФ/14.01.2009 Заместник -председателя, ръководещ Управление "Осигурителен надзор" на Комисията за финансов надзор одобри изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на ДПФ "Съгласие".
Съобщението за изменението и допълнението на Правилника е публикувано на 20.01.2009 год. във в.Пари и в. Дневник.

Корекция на стойноста на един дял

Съгласно чл.21а, ал.4 от Наредба № 9 от 19.11.2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди, поради погрешно определяне стойността на един дял за 30.01.2009 година е извършена следната корекции за деня на допускане на грешката: стойността на един дял на "Универсален пенсионен фонд Съгласие" за 30.01.2009 г. се променя от 1.13484 лева на 1.13487 лева.

Корекция на стойноста на един дял

Съгласно чл.21а, ал.4 от Наредба № 9 от 19.11.2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди, поради погрешно определяне стойността на един дял за 19.11.2008 година, се извършват следнатите корекции за деня на допускане на грешката:
    1.стойността на един дял на "Професионален пенсионен фонд Съгласие" за 19.11.2008 г. се променя от 1.13441 лева на 1.13442 лева.
    2.стойността на един дял на "Универсален пенсионен фонд Съгласие" за 19.11.2008 г. се променя от 1.12355 лева на 1.12360 лева.
    3.стойността на един дял на "Доброволен пенсионен фонд Съгласие" за 19.11.2008 г. се променя от 1.07948 лева на 1.07958 лева.

Корекция на стойноста на един дял

Съгласно чл.21а, ал.4 от Наредба № 9 от 19.11.2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди, поради погрешно определяне стойността на един дял за 12.11.2008 година, се извършват следнатата корекции за деня на допускане на грешката: стойността на един дял на "Доброволен пенсионен фонд Съгласие" за 12.11.2008 г. се променя от 1.14137 лева на 1.14140 лева.

Корекция на стойноста на един дял

Съгласно чл.21а, ал.4 от Наредба № 9 от 19.11.2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди, поради погрешно определяне стойността на един дял за 28.08.2008 година, се извършват следнатата корекции за деня на допускане на грешката: стойността на един дял на "Универсален пенсионен фонд Съгласие" за 28.08.2008 г. се променя от 1.35825 лева на 1.35826 лева.

Корекция на стойноста на един дял

Съгласно чл.21а, ал.4 от Наредба № 9 от 19.11.2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди, поради погрешно определяне стойността на един дял за 06.08.2008 година, се извършват следнатите корекции за деня на допускане на грешката: 1. стойността на един дял на "Професионален пенсионен фонд Съгласие" за 06.08.2008 г. се променя от 1.35576 лева на 1.35529 лева и 2.Стойността на един дял на "Универсален пенсионен фонд Съгласие" за 06.08.2008 г. се променя от 1.34772 лева на 1.34737 лева ,и 3.Стойността на един дял на "Доброволен пенсионен фонд Съгласие" за 06.08.2008 г. се променя от 1.35504 лева на 1.35458 лева

Корекция на стойноста на един дял

Съгласно чл.21а, ал.4 от Наредба № 9 от 19.11.2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди, поради погрешно определяне стойността на един дял за 25.07.2008 година, се извършват следнатите корекции за деня на допускане на грешката: 1. стойността на един дял на "Професионален пенсионен фонд Съгласие" за 25.07.2008 г. се променя от 1.39358 лева на 1.36018 лева и 2.Стойността на един дял на "Универсален пенсионен фонд Съгласие" за 25.07.2008 г. се променя от 1.38077 лева на 1.35215 лева.

Обнародвани са годишните финансови отчети

На основание чл.189 от КСО приетите от общото събрание одитирани годишни финансови отчети на ПОК "Съгласие" АД и управляваните от нея фондове за допълнително пенсионно осигуряване са обнародвани едновременно в ДВ бр.48/23.05.2008г.

Нови IBAN сметки на пенсионните фондове управлявани от ПОК "Съгласие"АД

Във връзка със сливането на Ейч Ви Би Банк Биохим АД, Хеброс Банк АД и Булбанк АД, Ви информираме за промяна в номерата на банковите сметки на управляваните от ПОК "Съгласие" фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване, в сила от 7 май 2007г. както следва:

На Пенсионно осигурителна компания "Съгласие"
     Банка: УниКредит Булбанк
     Нов BIC код: UNCRBGSF
     Нов IBAN номер: BG34UNCR96601004844505

Доброволен пенсионен фонд "Съгласие"
     Банка: УниКредит Булбанк
     Нов BIC код: UNCRBGSF
     Нов IBAN номер: BG71UNCR96601004844906

Универсален пенсионен фонд "Съгласие"
     Банка: УниКредит Булбанк
     Нов BIC код: UNCRBGSF
     Нов IBAN номер: BG38UNCR 9660 1004 8453 06

Професионален пенсионен фонд "Съгласие"
     Банка: УниКредит Булбанк
     Нов BIC код: UNCRBGSF
     Нов IBAN номер: BG71UNCR 9660 1004 8451 00

Бихме желали да се извиним за причинените Ви неудобства от наложената промяна. В случай, че се нуждаете от допълнителна информация можете да се обърнете към Информационния център на ПОК "Съгласие" - 0900-3-21-21 (0,18 лв./мин. без ДДС за цялата страна), Централно управление тел. 02/ 816-4565 или към нашите представителства в страната, адресите и телефоните, на които можете да намерите тук


Корекция на стойноста на един дял

Съгласно чл.21а, ал.4 от Наредба № 9 от 19.11.2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди, поради погрешно определяне стойността на един дял за 29.06.2007 година, се извършва корекция за деня на допускане на грешката, стойността на един дял на "Доброволен пенсионен фонд Съгласие" за 29.06.2007 г. се променя от 1.39331 лева на 1.39327 лева.

Корекция на стойноста на един дял

Съгласно чл.21а, ал.4 от Наредба № 9 от 19.11.2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди, поради погрешно определяне стойността на един дял за 06.11.2007 година, се извършва корекция за деня на допускане на грешката, стойността на един дял на "Универсален пенсионен фонд Съгласие" за 06.11.2007 г. се променя от 1.54181 лева на 1.54173 лева.

Одобрена минимална доходност

Комисията за финансов надзор одобри минималната доходност в задължителните пенсионни фондове за периода от 30.09.2005 г. до 28.09.2007 г.

За повече информация посетете официалния сайт на КФН Пълния текст на решения 1265 и 1266 може да намерите в раздел "Документи". Данни за доходността за двугодишния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да намерите в раздел „Статистика”, рубрика ”Статистика и анализи на осигурителния пазар” на сайта на КФН или да изтеглите от ТУК.

Фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, управлявани от ПОK „Съгласие” АД, постигнаха доходност по - висока от обявената на 09.01.2007г. от КФН горна граница на доходността за съответния фонд за 24-месечен период от 31.12.2004 до 29.12.2006г. На основание чл. 193 ал.7 от Кодекса за социално осигуряване, за гарантиране на минималната доходност и чл. 4 от Наредба 12 на КФН за начина и реда за определяне на минималната доходност при управление на активите на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, за покриване на разликата до минималната доходност и за формиране и използване на резервите за гарантиране на минималната доходност, на 10.01.2007г. е заделен резерв. Стойността на един дял за 10.01.2007г. в УПФ „Съгласие” и ППФ „Съгласие” е намалена поради заделянето на резерва.


12 години ПОК "Съгласие" АД
На 9 май 2007 г. се навършиха дванадесет години от създаването на Пенсионноосигурителна компания “Съгласие”.

По традиция бяха отчетени резултатите, които компанията е постигнала до този момент. В трите фонда, управлявани от ПОК “Съгласие” се осигуряват общо над 375 хил. души. Нетните активи на управляваните от Дружеството фондове надхвърлят 182 МЛН. ЛВ. Доходността от инвестиране на активите на управляваните от дружеството пенсионни фондове за 2006 година на годишна база е както следва: в професионалния фонд 16,64 %, в универсалния фонд 15,10 %, а в доброволния фонд 15,62 %.*

От началото на месец май клиентите на компанията могат да се възползват от услугите, предвидени в програмата “ПАРТНЬОРИ НА ЦКБ”. Те включват ползване на ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ ДО 3 000 ЛЕВА от „Централна Кооперативна Банка” АД БЕЗ ПОРЪЧИТЕЛИ И БЕЗ ДОКУМЕНТИ ЗА ДОХОДИ, КРЕДИТНА КАРТА VISA ФАВОРИТ, издадена от ЦКБ, с ГРАТИСЕН ПЕРИОД ДО 60 ДНИ и 10% ОТСТЪПКА по ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ЗАСТРАХОВКИ на ЗПАД “Армеец”: “Защитен дом”, “Защитена фамилия”, “Защитено имущество” и “Индустриален пожар”.

Ръководството на компанията планира да стартира нова комуникационна кампания, която ще предоставя информация за допълнителното доброволно пенсионно осигуряване. Тази инициатива ще бъде насочена към трудово заетите граждани в страната и личната отговорност, която всеки носи за своето бъдеще в пенсионна възраст. Кампанията е със социално информационен характер. За бързото и адекватно информиране на широката общественост ще бъдат използвани разнообразни комуникационни канали.

В допълнение на планираната кампания, ПОК “Съгласие” създаде още една възможност за своите клиенти. Всеки, който желае да получава информация за всяка новопостъпила осигурителна вноска в индивидуалната си партида, може да се възползва от новата услуга .Национално съвещание на ПОК ”Съгласие” АД

На 06.02.2006 г. в “Парк хотел “Москва” се проведе национално съвещание на ПОК”Съгласие”АД. Основна тема на съвещанието беше анализирана дейността за 2005 г., изпълнението на плановите задачи, положителните и отрицателни аспекти от дейността на ПОК”Съгласие”АД за 2005 г. Бяха дадени насоки и приоритети за 2006 г. като всеки представител на Компанията получи планова задача за новата 2006 г. Обсъдиха се въпроси свързани с информационното обслужване, правни казуси, както и промените в Закона за облагане на доходите на физически лица. На съвещанието присъстваха всички служители на Компанията от страната както и целия мениджърски екип. Отличени за цялостната си дейност и комплексно изпълнение на плановите задачи през 2005 г. бяха офисите София, Плевен, Варна и Благоевград.

Промени в данъчните закони
В средата на месец ноември Народното събрание прие промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица и Закона за корпоративното подоходно облагане за 2007 г. От 01.01.2007 г. се намали окончателния данък при предсрочно изтегляне на средства от Доброволен пенсионен фонд преди придобиване право на допълнителна пенсия от 16% през 2006 год. на 15%. Неползването на данъчна преференция за вноски в Доброволен пенсионен фонд се доказва с декларация от осигуреното лице. Данъчната преференция от 10% от облагаемия доход се ползва текущо и в края на годината за целия годишен облагаем доход и от лицата, работещи единствено по трудови правоотношения. Направените от работодателя разходи до 60 лв. месечно за всяко наето лице за вноски/премии за допълнително доброволно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и/или застраховка "Живот", отчетени от предприятията и търговските представителства, независимо дали извършват стопанска дейност са освободени от данъчно облагане.

[нагоре]
Новини


Информация за резултатите от прегледа на активите на пенсионните фондове, управлявани от Пенсионнноосигурителна компания "Съгласие" АД

още »


"По-добри и безопасни условия на труд в ПОК "Съгласие" АД" - новият проект на ПОК "Съгласие", спечелил финансиране по Процедура "Добри и безопасни условия на труд" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

още »

Комисията за финансов надзор одобри изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на УПФ "Съгласие".

още »
Начало | Компания Съгласие | Професионален фонд | Универсален фонд | Доброволен фонд | Контакти
Обратна връзка | Версия за печат | English
 
copyright ©2004, design and hosting: BIAnet