Компания Съгласие Професионален фонд Универсален фонд Доброволен фонд Контакти english карта на сайта начало
 
 
Промяна на участието
 
За нас
 
Осигурителна система
 
Лиценз
 
Управление
 
Акционери
 
Инвестиционна политика
 
Финансови отчети
 
Осигурителен посредник
 
Бюлетин
 
Анкети
 
Връзка с други организации
 
On-line абонамент
 
Стойност на дяловете
 
Обратна връзка
Версия за печат
 
 
 
:: начало : компания съгласие : промяна на участието

Възможности и нормативни условия за прехвърляне на лица във фондове за допълнително пенсионно осигуряване, управлявани от ПОК “Съгласие”АД

От началото на 2004 г. се създаде законова възможност осигурените лица да променят участието си и да прехвърлят натрупаните суми по индивидуалните си партиди от един фонд в друг съответен фонд за допълнително пенсионно осигуряване. Правото за промяна на участие и прехвърляне на средства се отнася и за трите фонда – доброволен, професионален и универсален пенсионен фонд.
Условията и редът за промяна на участието са регламентирани с Наредба № 3 на КФН за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружеството.
За да бъде упражнено правото на осигуреното лице да промени участието си, респективно да прехвърли средства в друг пенсионен фонд, е необходимо да бъдат спазени редица изисквания.

Промяна на участието в Универсален пенсионен фонд

Правото на осигуреното лице да промени участието си в Универсален пенсионен фонд възниква, ако са изтекли две години от датата на сключване на първия му осигурителен договор или от датата на служебното му разпределение след възникване на задължението за осигуряване. Извън тези случаи участието в Универсален пенсионен фонд може да се променя след изтичане на една година от влизане в сила на осигурителния договор. Осигуреното лице може да променя без ограничение участието си в Универсален пенсионен фонд при несъгласие с промени в правилника, с изключение на случаите, когато тези промени произтичат от изменение на нормативната уредба, ако в тримесечен срок от уведомлението за промените подаде заявление за прехвърляне.
Ако сте осигурен в друг Универсален пенсионен фонд учреден и управляван от друго пенсионноосигурително дружество и желаете да прехвърлите натрупаните си средства в УПФ"Съгласие", трябва да подадете заявление за прехвърляне в офис на ПОК"Съгласие"АД, чрез осигурителен посредник или в електронна форма. Когато заявлението се подава на хартиен носител, е необходимо подписът на осигуреното лице върху първия му екземпляр да бъде нотариално заверен. Електронното заявление се подписва с квалифициран електронен подпис.
Процедурата по промяна на участие за лица с регистрирани заявления за прехвърляне през едно тримесечие започва в първия работен ден на месеца, следващ това тримесечие.
Средствата на всички осигурени лица, по отношение на които процедурата за промяна на участие не е прекратена се прехвърлят едновременно от  пенсионноосигурителните дружества на датите:
  15 май - за лицата с регистрирани заявления през първо тримесечие,
  15 август - за лицата с регистрирани заявления през второ тримесечие,
  15 ноември - за лицата с регистрирани заявления през трето тримасечие,
 15 февруари - за лицата с регистрирани заявления през четвърто тримесечие на предходната година или на първите работни дни, следващи тези дати. Подробна информация за процедурата за промяна на участие в Универсален пенсионен фонд се съдържа в документа „Основна информация за осигурените лица”.


Промяна на участието в Професионален пенсионен фонд

Правото на осигуреното лице да промени участието си в Професионален пенсионен фонд възниква, ако са изтекли две години от датата на сключване на първия му осигурителен договор или от датата на служебното му разпределение след възникване на задължението за осигуряване. Извън тези случаи участието в Професионален пенсионен фонд може да се променя след изтичане на една година от влизане в сила на осигурителния договор. Осигуреното лице може да променя без ограничение участието си в Професионален пенсионен фонд при несъгласие с промени в правилника, с изключение на случаите, когато тези промени произтичат от изменение на нормативната уредба, ако в тримесечен срок от уведомлението за промените подаде заявление за прехвърляне.
Ако сте осигурен в друг Професионален пенсионен фонд учреден и управляван от друго пенсионноосигурително дружество и желаете да прехвърлите натрупаните си средства в ППФ"Съгласие", трябва да подадете заявление за прехвърляне в офис на ПОК"Съгласие"АД, чрез осигурителен посредник или в електронна форма. Когато заявлението се подава на хартиен носител, е необходимо подписът на осигуреното лице върху първия му екземпляр да бъде нотариално заверен. Електронното заявление се подписва с квалифициран електронен подпис.
Процедурата по промяна на участие за лица с регистрирани заявления за прехвърляне през едно тримесечие започва в първия работен ден на месеца, следващ това тримесечие.
Средствата на всички осигурени лица, по отношение на които процедурата за промяна на участие не е прекратена се прехвърлят едновременно от пенсионноосигурителните дружества на датите:
 15 май - за лицата с регистрирани заявления през първо тримесечие,
 15 август - за лицата с регистрирани заявления през второ тримесечие,
 15 ноември - за лицата с регистрирани заявления през трето тримасечие,
 15 февруари - за лицата с регистрирани заявления през четвърто тримесечие на предходната година или на първите работни дни, следващи тези дати.
Подробна информация за процедурата за промяна на участие в Професионален пенсионен фонд се съдържа в документа „Основна информация за осигурените лица”.

Промяна на участието в Доброволен пенсионен фонд


Правото на прехвърляне на средства в допълнителен доброволен пенсионен фонд e уредено с чл. 247, ал. 1 от КСО, където императивно е определен срок (не повече от веднъж в рамките на една календарна година). Съществува възможност, която допуска прехвърляне на средства при несъгласие с извършени промени в правилника на доброволния пенсионен фонд, с изключение на случаите, когато тези промени произтичат от изменение в нормативната уредба, ако в тримесечен срок от уведомлението за направените изменения осигуреното лице подаде заявление за прехвърляне на средства.
Основанието за промяна на участие и прехвърляне на средства се посочва изрично в заявлението, което попълва осигуреното лице.
Ако сте осигурен в друг доброволен пенсионен фонд учреден и управляван от друго пенсионноосигурително дружество и желаете да прехвърлите натрупаните си средства в ДПФ"Съгласие", трябва да подадете заявление за прехвърляне в офис на ПОК"Съгласие"АД, чрез осигурителен посредник или в електронна форма. Когато заявлението се подава на хартиен носител, е необходимо подписът на осигуреното лице върху първия му екземпляр да бъде нотариално заверен. Електронното заявление се подписва с квалифициран електронен подпис.
Процедурата по прехвърляне за лица с регистрирани заявления за прехвърляне в рамките на един месец започва в първия работен ден на следващия месец. Средствата на всички осигурени лица, по отношение на които процедурата за промяна на участие не е прекратена се прехвърлят едновременно от пенсионноосигурителните дружества на 15-о число на месеца, следващ месеца, в който е започнала процедурата по прехвърляне, или в първия работен ден, следващ тази дата.

Особеност съществува при прехвърляне на натрупани средства в друг Доброволен пенсионен фонд. Осигуреното лице може да прехвърли средства от лични вноски, като подаде заявление по образец при пенсионно осигурителното дружество, управляващо фонда, в който желае да прехвърли средствата си. В случай на прехвърляне на средства от вноски от работодател, на лица по чл. 230, ал. 3, т. 3 от КСО или на друг осигурител, осигуреното лице може да прехвърли средствата единствено ако не е ограничено правото му за прехвърляне. При последната хипотеза се записва изрично характерът на прехвърлените средства и правата за разпореждане в тях.
Подробна информация за процедурата за промяна на участие в Доброволен пенсионен фонд се съдържа в документа „Основна информация за осигурените лица”.

Сигнализирайте ни за констатирани от Вас нарушения

Уважаеми клиенти,

Водени от стремежа за защита на правата и интересите на лицата осигурени във фондовете управлявани от ПОК”Съгласие”АД и във връзка с постъпващите сигнали за нарушване на процедурата при промяна на участието и прехвърляне на средства в други пенсионни фондове, Ви предотавяме възможността да ни уведомите за констатираните от Вас нарушения:

В случай, че сте констатирали нарушения,
чрез тази форма можете да се свържете се с нас!


Вие сте осигурено лице в:

Универсален пенсионен фонд “Съгласие”
Професионален пенсионен фонд “Съгласие”
Доброволен пенсионен фонд “Съгласие”

Име:
Презиме:
Фамилия:
ЕГН:
Месторабота:

Адрес за обратна връзка:

Населено място :
Адрес:
Пощенски код :
Телефон за връзка :
E-mail:

Уведомление за следните констатирани от мен нарушения:

1. Не съм подавал (подписвал) лично, заявление за промяна на участието ми в друг пенсионен фонд.
2. Не съм упълномощавал друго лице да подаде от мое име завление за промяна на участието ми в друг пенсионен фонд.
3. Подписах заявление за промяна на участието ми в друг пенсионен фонд, но върху мен бе упражнен административен натиск .
4. Подписах заявление за промяна на участието ми в друг пенсионен фонд, на работно си място, а не в офис на дружеството в управляващо фонда в който се прехвърлят средствата по индивидуалната ми партида.
5. Подписах заявление за промяна на участието ми в друг пенсионен фонд едновременно с осигурителния договор между мен и дружеството управляващо фонда в който се прехвърлят средствата по индивидуалната ми партида.
6. Други:


При получаване на сигнал от Ваша страна, ние ще се свържем с Вас за да Ви информираме, какви стъпки следва да предприемете за защита на Вашите права и интереси. Поемаме ангажимента да сигнализираме съответните контролиращи институции за нарушените Ви права.
[нагоре]
Новини


Информация за резултатите от прегледа на активите на пенсионните фондове, управлявани от Пенсионнноосигурителна компания "Съгласие" АД

още »


"По-добри и безопасни условия на труд в ПОК "Съгласие" АД" - новият проект на ПОК "Съгласие", спечелил финансиране по Процедура "Добри и безопасни условия на труд" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

още »

Комисията за финансов надзор одобри изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на УПФ "Съгласие".

още »
В С И Ч К И  Н О В И Н И »
Начало | Компания Съгласие | Професионален фонд | Универсален фонд | Доброволен фонд | Контакти
Обратна връзка | Версия за печат | English
 
copyright ©2004, design and hosting: BIAnet