Компания Съгласие Професионален фонд Универсален фонд Доброволен фонд Контакти english карта на сайта начало
 
 
За нас
 
Осигурителна система
 
Лиценз
 
Управление
 
Акционери
 
Инвестиционна политика
 
Финансови отчети
 
Осигурителен посредник
 
Бюлетин
 
Промяна на участието
 
Анкети
 
Връзка с други организации
 
On-line абонамент
 
Стойност на дяловете
 
Обратна връзка
Версия за печат
 
 
 
:: начало : компания съгласие : за нас
Развитие на Пенсионноосигурителна компания “Съгласие” АД

Пенсионноосигурителна компания “Съгласие” АД e учредена и вписана в Търговския регистър на 09.05.1995 г. До 1999 г. Компанията работи само в сферата на допълнителното доброволно пенсионно осигуряване като управлява Доброволен пенсионен фонд “Съгласие”. Доброволното пенсионно осигуряване се осъществява чрез пенсионни схеми на капиталов принцип на базата на дефинираните вноски. Този вид пенсионна схема е заложена и в специалния закон, приет по-късно. По това време в Доброволен пенсионен фонд “Съгласие” осигуряват своите работници и служители редица финансови институции, фирми от сферата на производството, както и отделни физически лица с лични вноски. През 1996 год. Компанията е един от учредителите на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.
За периода 1998г. – 1999г. ПОК“Съгласие”АД активно участва в разглеждането на проекта за специален закон за доброволно пенсионно осигуряване. През юли 1999 г. Народното събрание прие Закон за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, който регламентира дейността на пенсионноосигурителните дружества, осигуряването във фондовете за допълнително доброволно осигуряване и създаването на Държавната агенция за осигурителен надзор с оглед институционализиране на държавното регулиране в сферата на допълнителното пенсионно осигуряване в страната. В края на 1999 г. се прие Кодекс за задължително обществено осигуряване, който регламентира осигуряването в универсални и професионални пенсионни фондове, управлявани от пенсионноосигурителните дружества. До средата на 2000 г. бе изградена и започна да функционира Държавната агенция за осигурителен надзор, която осъществяваше функциите по лицензирането и надзора върху дейността на лицензираните пенсионноосигурителни дружества и на управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване. На 01.03.2003 год. се създаде Комисията за финансов надзор, в която се съсредоточиха надзорните функции, изпълнявани от съществуващите дотогава държавни структури за надзор върху небанковите финансови институции в т.ч. и на Държавната агенция за осигурителен надзор.

През юли 2003 год. бяха приети изменения и допълнения в законовата уредба и цялостната дейност по социално осигуряване в т.ч. и по допълнително пенсионно осигуряване е регламентирана в Кодекса за социално осигуряване.
На 21.09.2000 г. с Решение №1 на Съвета по допълнително социално осигуряване ПОК “Съгласие” АД получи лиценз за извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване. За периода 2000 г. – 2016 г. ПОК“Съгласие” АД изгради мрежа от осигурителни посредници. Развитието на дейността по допълнително пенсионно осигуряване, осъществявана от ПОК “Съгласие”АД, може да се илюстрира посредством динамиката на нетните активи на фондовете, управлявани от Компанията, и нарастването на броя на осигурените лица през годините.

Нетни активи на фондовете, управлявани от ПОК “Съгласие”АД *:

Към датаНетни активи
(в хил. лв)
31.12.2006162 487
31.12.2007253 000
31.12.2008253 037
31.12.2009353 109
31.12.2010468 766
31.12.2011541 561
31.12.2012683 781
31.12.2013826 843
31.12.2014978 425
31.12.20151 107 997
31.12.20161 261 693
* Посочените данни нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати.

Нетните активи на управляваните от Компанията пенсионни фондове за периода 31.12.2012 г. – 31.12.2016 г. бележат ръст с 577 912 хил. лв. Към 31.12.2016г. нетните активи на управляваните от Компанията пенсионни фондове “Съгласие” са нарастнали спрямо 31.12.2015г. със 153 696 хил. лв.(13.87 %). По данни на Комисията за финансов надзор (www.fsc.bg) по размера на нетните активи в управляваните фондове за допълнително пенсионно осигуряване ПОК “Съгласие” АД заема четвърто място в страната с пазарен дял към края на 2016 год. от 11.73 %.

Участници във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, управлявани от ПОК“Съгласие”АД *:

Към датаБрой
31.12.2006363 608
31.12.2007404 851
31.12.2008434 007
31.12.2009454 802
31.12.2010483 068
31.12.2011493 974
31.12.2012504 447
31.12.2013513 045
31.12.2014512 900
31.12.2015510 617
31.12.2016507 066
* Посочените данни нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати.

Броят на осигурените лица за периода 31.12.2012г. – 31.12.2016 г. се е увеличил със 2 619 души (0.52%). По данни на Комисията за финансов надзор (www.fsc.bg) пазарният дял на ПОК ”Съгласие” АД, определен на база брой на осигурените лица в управляваните пенсионни фондове е 11.34%.

Постигнатата номинална доходност при управление на активите на пенсионните фондове “Съгласие” на годишна база (по данни на КФН) за 2012г., 2013г., 2014г.,2015г. и 2016г. е, както следва: *

Пенсионен фонд Доходност
за 2012 г.
Доходност
за 2013г.
Доходност
за 2014 г.
Доходност
за 2015 г.
Доходност
за 2016 г.
ДПФ “Съгласие” 9.17% 6.81% 3.36% 5.81% 8.71%
УПФ “Съгласие” 10.45% 4.74% 6.23% 4.66% 6.60%
ППФ “Съгласие” 7.12% 6.91% 5.50% 4.15% 6.37%

Информация за постигнатата реална доходност при управлението на активите на пенсионните фондове "Съгласие" за периода 01.07.2004г. -31.12.2016г. може да намерите тук: ДПФ "Съгласие" , УПФ "Съгласие" , ППФ "Съгласие"

* Посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати. Номиналната доходност за 2012 г., 2013г., 2014г., 2015г. и 2016г. е изчислена на базата на изменението в стойността на дяловете след въвеждането им на 01.07.2004 г. Стойността на дяловете може да се понижи. Постигането на положителна доходност не е гарантирано.

Основната част от новоосигурените лица в ДПФ "Съгласие" участват с редовни месечни вноски. Преобладаващата част от членовете на доброволния пенсионен фонд са лица на възраст до 45 години. Увеличава се броят на работодателите, които желаят да осигуряват работниците и служителите си за доброволна пенсия. Характерно за осигуряването в Доброволен пенсионен фонд “Съгласие” е постигането на баланс между лица, осигурени за сметка на работодател и лица, осигуряващи се с лични вноски.

ПОК "Съгласие"АД изгради широка регионална мрежа от представителства в цялата страна и екип от компетентни и професионално подготвени служители, който информира осигурените лица за законодателството в областта на допълнителното пенсионно осигуряване и отговаря на всички въпроси, свързани с техните права. Съвременната информационна система на Компанията позволява в реално време да се предоставя необходимата информация на осигурените лица.

Осигурените лица имат различни възможности да получават информация относно възможностите, които създават пенсионните продукти на Компанията и информация относно движението на средствата по индивидуалната си партида. Утвърди се като традиция осъществяването на регулярни срещи с осигурени лица. “Съгласие” постигна успешно сътрудничество със структурите на Конфедерация на труда “Подкрепа” и други синдикални организации. За по-доброто обслужване на клиентите, Компанията разкрива обособени работни места в предприятия, където има значителен интерес към допълнителното пенсионно осигуряване.

[нагоре]
Новини


Информация за резултатите от прегледа на активите на пенсионните фондове, управлявани от Пенсионнноосигурителна компания "Съгласие" АД

още »


"По-добри и безопасни условия на труд в ПОК "Съгласие" АД" - новият проект на ПОК "Съгласие", спечелил финансиране по Процедура "Добри и безопасни условия на труд" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

още »

Комисията за финансов надзор одобри изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на УПФ "Съгласие".

още »
В С И Ч К И  Н О В И Н И »
Начало | Компания Съгласие | Професионален фонд | Универсален фонд | Доброволен фонд | Контакти
Обратна връзка | Версия за печат | English
 
copyright ©2004, design and hosting: BIAnet